Hlášení pojistné události

Jestliže nebyla pohledávka uhrazena, jste povinni tuto skutečnost sdělit pojišťovně. Lhůta, ve které musíte hlášení o nezaplacení odeslat, se liší podle pojišťovny.

Odškodnění

Poté, co nahlásíte nezaplanou pohledávku, začíná běžet tzv. karenční lhůta. Ta se počítá buď od data splatnosti, nebo od data nahlášení nezaplacené pohledávky. Zpravidla trvá 6 měsíců. Po jejím uplynutí vám pojišťovna vyplatí odškodnění.

Jestliže vám nebyla pohledávka uhrazena kvůli platební neschopnosti dlužníka, dojde u většiny pojišťoven k odškodnění do 30 dnů od jejího uznání kompetentním orgánem.
 
Odškodněna je přitom vždy ta událost, která nastala dříve.