Hlášení pojistné události


Jestliže nebyla pohledávka uhrazena, jste povinni tuto skutečnost sdělit pojišťovně. Lhůta, ve které musíte hlášení o nezaplacení odeslat, se liší dle pojišťovny. Pohybuje se v rozmezí 2-4 měsíce od splatnosti nejstarší neuhrazené faktury. Může se také počítat od data vystavení faktury.

Odškodnění

Poté, co nahlásíte nezaplacenou pohledávku, začíná běžet tzv. karenční lhůta. Ta se počítá buď od data splatnosti, nebo od data nahlášení nezaplacené pohledávky. Zpravidla trvá 6 měsíců. Po jejím uplynutí vám pojišťovna vyplatí odškodnění.
Jestliže vám nebyla pohledávka uhrazena kvůli platební neschopnosti dlužníka, dojde u většiny pojišťoven k odškodnění do 30 dnů od jejího uznání kompetentním orgánem.
 
Pojistné plnění je přitom vyplaceno podle skutečnosti, která nastala dříve