Předmět pojištění pohledávek


Pojištění pohledávek realizujeme prostřednictvím rámcové pojistné smlouvy. Vztahuje se na obchodní dodavatelské úvěry, které pojištěný poskytne svým odběratelům při dodávce zboží nebo služeb, pokud je odběratel nezaplatí v důsledku:

Platební neschopnosti

  • byl prohlášen konkurs, nebo bylo prohlášení konkursu zamítnuto pro nedostatek konkursní podstaty
  • bylo zahájeno soudní řízení za účelem odvrácení konkursu
  • bylo uskutečněno mimosoudní likvidační nebo kvótové vyrovnání se všemi věřiteli
  • exekuce provedená pojištěným nevedla k plnému uspokojení

Platební nevůle

  • dlužník nezaplatí pohledávku ve stanovené lhůtě

Pojištění se bohužel zpravidla nedá využít  na obchody s veřejnoprávními podniky. Výjimkou je pojišťovna CREDENDO, která nabízí modul pojištění Veřejnoprávních dlužníků v ČR. Dále nelze pojistit podniky, kde má pojištěný rozhodující vliv na jejich vedení a pohledávky vůči fyzickým osobám – nepodnikatelům.